Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Post met liefs

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn
  handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
  en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument
  of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
  waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de
  overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en
  producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt
  gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
  mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
  een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te
  zijn samengekomen

  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  Marjolein Schreurs
  Olde Blenkestraat 13
  7443 RG Nijverdal
  info@postmetliefs.nl

  BEDRIJFSGEGEVENS
  Bedrijfsnaam: Post met liefs
  KVK nummer: 80691072
  BTW nummer: NL003476047B90
  Bank: NL66 KNAB 0604 3978 60

  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
  stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
  de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
  algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo
  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
  lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand
  wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg
  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
  andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
  toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod
 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
  nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
  digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
  maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten,
  diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden
  de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
  verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 5 – De overeenkomst
 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
  aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
  voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
  organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
  betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
  een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit
  onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd
  een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op
  een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  info@postmetliefs.nl
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik
  kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs van het product zonder BTW; voor zover van toepassing de kosten van
  aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.

  Artikel 6 – Herroepingsrecht:
 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
  een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag
  de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)
  verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument,
  of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits
  hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft
  geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
  ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
  periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
  ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale
  inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave
  van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,
  maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is
  geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht
  of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden
  na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde
  bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
  verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
  de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

  Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
  Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
  en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
  product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
  van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht heeft verstrekt

  Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit via de mail.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
  zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
  ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
  consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
  mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en
  duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
  de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
  ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
  aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een
  materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet
  uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het
  einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen
  van zijn toestemming; of
  c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te
  bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
  overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

  Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
  mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
  door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen
  14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer
  aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft
  ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk
  tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
  gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
  de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug
  te betalen.

  Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

  1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft

  Artikel 11 – De prijs
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
  producten en/of diensten niet verhoogd.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
  gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat
  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke
  regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn zonder BTW.

  Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
  in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
  en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
  en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het
  product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
  beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten
  in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier,
  importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die
  verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming
  van zijn deel van de overeenkomst.

  Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
  en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
  verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
  gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,
  zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
  uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
  ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op
  eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
  heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
  moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend
  gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  Artikel 14 – Betaling
 • De consument kan betalen via iDeal.
 • Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

  Artikel 15 – Klachtenregeling
 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
  de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
  de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
  vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
  ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van
  de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de
  geschillenregeling.

  Artikel 16 – Geschillen
 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

  Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.